International conference "Stechkin-100"

Conference is postponed till undefined date due to epidemic.

Confirmed plenary speakers:
 • Nikolai Antonov
 • Vitalii Arestov
 • Vitalii Berdyshev
 • Yuri Volkov
 • Gegam Gevorgyan
 • Valerii Ivanov
 • Sergey Konyagin
 • Alexey Lukashov
 • Veniamin Krotov
 • Vladimir Tikhomirov
 • Sergey Tikhonov
 • Igor Tsarkov
 • Nikolai Chernykh
 • Alexei Shadrin
 • Albert Cohen
 • Feng Dai
 • Gustavo Garrigos
 • Peter Oswald
 • Szilárd Révész
 • Julian Sahasrabudhe
 • Tino Ullrich
Sections:
 1. Approximation in Banach spaces. Organizers: I.G. Tsarkov, P.A. Borodin.
 2. Harmonic analysis. Organizers: S.V. Konyagin.
 3. Multivariate approximation. Organizers: P. Oswald, T.Ullrich.
 4. Discretization. Organizers: V.N. Temlyakov.
Organizing commitee:
 • D.V. Treshchev (chair)
 • V.N. Temlyakov (chair)
 • S.V. Konyagin (chair)
 • Yu.V. Malykhin (deputy chair)
 • O.S. Goryainova (scientific secretary)
 • A.Yu. Shadrin
 • K.S. Ryutin
 • N.Yu. Andreev
 • M.R. Gabdullin
Program commitee:
 • V.N. Berdyshev (chair)
 • B.S. Kashin (chair)
 • N.Yu. Antonov
 • V.V. Арестов
 • O.V. Бесов
 • V.I. Иванов
 • S.V. Конягин
 • B. Сендов
 • S.A. Теляковский
 • V.N. Temlyakov
 • N.N. Холщевникова
 • I.G. Tsarkov
 • N.I. Черных
 • A.Yu. Shadrin
Contacts: approx.lab.msu@gmail.com